10.2.2017 Bethlehem, PA

Chamber Music Society of Bethlehem
Mozart: Adagio und Fuge E-Dur K. 405/3 nach J.S. Bach BWV 878
Mozart: Streichquartett B-Dur KV 458 „Jagdquartett“
#quartweets
Widmann: Streichquartett Nr. 3 „Jagdquartett“
Beethoven: Streichquartett op. 59 Nr. 3 C-Dur „Rasumowsky“